Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia ogólne

 

Aktualna i obowiązująca wersja Regulaminu mieści sie na stronie internetowej pod adresem lampdom.pl

Właścicielem sklepu internetowego znajdującym się pod adresem lampdom.pl jest:
 

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "LAMPDOM" Marian Chyła
al. Niepodległości 1
35-303 Rzeszów

NIP: 813-121-45-79

zwanym dalej Sprzedającym

§ 2

Składanie zamówień i rejestracja Klienta

 1. Informacje, zdjęcia, opisy produktów zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty Sprzedającego.
 2. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej pod adresem lampdom.pl drogą telefoniczną oraz poprzez pocztę elektroniczną e-mail mchyla@lampdom.pl. Podany adres e-mail jest wyłącznym adresem poczty elektronicznej, udostępnionej przez Sprzedającego celem kontaktu z Klientem. Wszelka korespondencja e-mailowa, kierowana do Sprzedajacego, powinna być przesłana na wskazany adres.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złozeniem Sprzedającemu przez Klienta  oferty nabycia towarów będacych przedmiotem zamówienia, po cenach i na warunkach określonych w zamówieniu.
 4. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Tym samym  zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym, sklepem internetowym lampdom.pl
 5. Na podstawie złożonego przez Klienta zamówienia, Sprzedający zweryfikuje dostępność zamówionego towaru w sklepie internetowym lampdom.pl
 6. W przypadku braku zamówionego towaru przez Klienta w sklepie internetowym lub z innych przyczyn Sprzedający o okolicznościach poinformuje Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.
 7. W przypadku niemożliwości zrealizowania złożonego przez Klienta zamówienia Sprzedający może anulować całość zamówienia, anulować zamówienie w części lub dokonać podziału zamówienia, a dostawa nastąpi w odrębnych przesyłkach, gdzie Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów wysyłki związanych z podziałem zamówienia. Wybór powyższych opcji nastąpi po uprzednim uzgodnieniu Sprzedającego  z Klientem telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.
 8. Wszystkie ceny znajdujące się na stronie sklepu internetowego lampdom.pl podane są w polskich złotych i zawierają 23% podatek VAT.
 9. Cena podana przy każdym dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 10. Cena podana przy każdym dostępnym towarze nie zawiera kosztów dostawy. O cenie kosztów dostawy Klient będzie poinformowany przy wyborze danego sposobu dostawy.
 11. Całkowita cena (obejmująca łączna cenę zamówionych towarów oraz koszty dostawy) wiążąca strony umowy sprzedaży zawarta jest na stronie internetowej lampdom.pl sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.
 12. Do każdego zamówienia Sprzedający wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT.
 13. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku gdzie podane przez Klienta dane są niepełne lub nieprawdziwe.
 14. Celem złożenia zamówienia w sklepie internetowym rejestracja Klienta nie jest konieczna.
 15. W celu utworzenia "Konta Klienta", Klient obowiązany jest dokonać procedury rejestracji na stronie internetowej sklepu internetowego lampdom.pl
 16. W celu rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej sklepu internetowego oraz powinien wypełnić wszystkie pola formularza z wyjątkiem pól oznaczonych jako opcjonalne lub dodatkowe.
 17. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny zawierać dane zgodne z prawdą oraz dotyczyć wyłącznie Klienta.
 18. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i potwierdzić fakt oznaczając odpowiednie pole.
 19. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym celem realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z regulaminem.
 20. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich zmieniania, poprawiania oraz aktualizacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji w sklepie i zawarcia oraz realizacji umowy sprzedaży towarów dostępnych w sklepie lampdom.pl.
 21. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane podmiotom trzecim wyłącznie w zwiazku z obsługą płatności na rzecz Sprzedającego, oraz w celu dostawy zamówionych towarów do Klienta. Nie wyłącza to przekazywania danych w przypadkach dozwolonych lub nakazanych przepisami prawa - w granicach określonych tymi przepisami.
 22. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Konsument dobrowolnie moze wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych, marketingowych. Zgoda taka może być cofnięta przez konsumenta w dowolnym czasie.
 23. Po poprawnym wypełnionym formularzu rejestracyjnego, Klient otrzymuje potwierdzenie rejestracji na adres poczty elektronicznej e-mail, jest równoznaczne z zawarciem umowyo świadczenie usług drogą elektroniczną ( prowadzenie "Konta Klineta" ) Klient otrzymuje dane dostępowe do "Konta Klienta" gdzie znajdować się będzie historia zamówień oraz może w nim dokonywać zmian danych podanych wcześniej podczas rejestracji. Klient może zrezygnować z prowadzenia "Konta Klienta" w kazdym momencie.

  

§ 3

Płatność za złożone zamówienie

 

 1. Klient może dokonać zapłaty za zamówiony towar poprzez:
  • przelew bankowy na rachunek konta bankowego Sprzedającego -wysyłka zamówionego towaru nastąpi w momencie wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego (płatność dokonywana niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia)
  • gotówką za pobraniem - wysyłka zamówionego towaru nastąpi po zakończeniu całego procesu składania zamówienia przez Klienta w sklepie internetowym Sprzedającego; (płatność dokonywana przy odbiorze zamówienia).
  • odbiór osobisty w siedzibie firmy Sprzedającego ( płatność dokonywana przy odbiorze zamówienia).
 2. Klient nie może w sposób częściowy dokonywać zapłaty za zamówiony towar w sklepie internetowym Sprzedającego.

 

§ 4

Realizacja złożonych zamówień

 

 1. Klient może modyfikować składane zamówienie do momentu otrzymania na adres poczty elektronicznej e-mail, potwierdzenie zamówienia. Zmiana może też dotyczyć zakresu całości zamówienia, anulowania zamówienia lub jego części, zmiany adresu dostawy czy też danych ujętych na fakturze VAT.
 2. Jeżeli zmiana zamawianych towarów wiązać się będzie z koniecznością zmiany sposobu dostawy, Klient powinien zmodyfikować także sposób dostawy zamówienia.
 3. W momencie dodania nowych towarów do istniejącego już zamówienia, które są w realizacji (jeszcze przed wysłaniem towarów) może wpłynąć na przedłużenie czasu realizacji zamówienia.
 4. W przypadku rezygnacji Klienta z całości lub części zamówienia (jeśli dokonano wpłaty z góry) zwrot kwoty ( bez odsetek) przez Sprzedającego nastąpi w ciągu 14 dni liczone od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta.
 5. Zamówione towary przez Klienta są dostarczane za pośrednictwem firmy wysyłkowej na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 6. W momencie wysyłki towaru przez Sprzedającego, Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.
 7. Klient powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach określonego rodzaju w obecności pracownika Dostawcy.
 8. Sprzedający wraz z przesyłką i zgodnie z wolą Klienta dołączy paragon fiskalny lub fakturę VAT dotyczącą dostarczanych towarów.
 9. W przypadku nie odebrania przez Klienta wcześniej zamówionych towarów i zwrotnego odesłania do sklepu internetowego, Sprzedający skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail celem ustalenia szczegółów  - terminu jak i kosztów dostawy. Klient  zobowiązany jest ponieść koszty ponownego przesłania zamówienia, jeżeli jego nieodebranie ( pomimo dostawy zgodnie z danymi wskazanymi w formularzu zamówienia) jest wynikiem okoliczności, za które Klient ponosi odpowiedzialność.

 

§ 5

Reklamacje

 

 1. Wszystkie towary będące w ofercie sklepu internetowego Sprzedającego lampdom.pl są objęte gwarancją producenta lub rękojmią Sprzedającego. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć towary wolne od wad.
 2. Celem rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien przesłać / dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu i opisem usterek (wad) w oparciu o które Klient dochodzi roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi.
 3. Reklamowany towar należy dostarczyć na adres Sprzedającego.
 4. Sprzedający zwraca Klientowi koszty przesyłki w momencie ich udokumentowania.
 5. W ciągu 14 dni Sprzedający ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji oraz powiadomi o dalszej procedurze postępowania - telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
 6. W przypadku uznania reklamacji na rzecz Klienta, Sprzedający:
  • naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na nowy,
  • jeśli wymiana lub naprawa nie są technicznie możliwe Sprzedający zwróci pełną wartość zamówionego towaru w ciągu 14 dni.
 7. W przypadku towaru, który objęty jest gwarancją producenta, Klient może reklamować towar wynikający z uprawnień gwarancji danego producenta.
 8. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego  lub niekompletności zawartości przesyłki, Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta
 9. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru z zawartą z Klientem umową, które zostało stwierdzone przez Klienta przed upływem 2 lat od momentu dostawy towaru. Klient w takim przypadku zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Sprzedającego o stwierdzonej niezgodności z zawartą umową. 
 10. Jeżeli Klientem nie jest konsument, postanowień niniejszego Regulaminu i przepisów kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi Sprzedającego nie stosuje się.

  

§ 6

Rezygnacja z zamówienia i zwrot należności pieniężnych

 

 1. W przypadku gdy zamówiony towar nie został jeszcze wysłany przez Sprzedającego, Klient może zrezygnować z całości lub części zamówienia o czym powiadomi Sprzedającego za pomocą poczty elektronicznej e-mail lub telefonicznie.
 2. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) Klient będący konsumentem ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego w sklepie lampdom.pl ( odstąpienia od umowy) bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Odstąpienie może  być dokonane przy użyciu formularza,stanowiącego załacznik nr 2 do ww. ustawy o prawach konsumenta.
 3. W momencie rezygnacji z zakupu,(odstąpienia od umowy sprzedaży) uważa się ją za niezawartą a Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni. Zwracany towar powinien być odesłany na adres Sprzedającego.
 4. Zwracany towar winien być zwrócony w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 5. Konsument zobowiązany jest ponieść koszty zwrotu towaru, przekraczające cenę najtańszego zwykłego sposou wracanych towarów oraz kosztu zwrotu towarów, jeżeli z uwagi na ich charakter ( przede wszystkim rozmiar) nie mogą być one odesłane pocztą.
 6. W przypadku rezygnacji przez Konsumenta z zamówienia i opłaconego z góry przed wysyłką, Sprzedający dokona zwrotu należności pieniężnych ( bez odsetek) w terminie 14 dni.
 7. W przypadku dokonania przez Konsumenta zapłaty za towar "z góry", Sprzedający dokonuje zwrotu należności pieniężnych na rachunek bankowy Klienta natomiast w przypadku zapłaty za towar "za pobraniem" lub przy "odbiorze osobistym", Sprzedający dokonuje zwrotu należności pieniężnych na rachunek bankowy Konsumenta lub przekazem pocztowym po wcześniejszym ustaleniu z Konsumentem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towarów przez Sprzedajacego, Sprzedający nie zwraca Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. W przypadku dokonywania zwrotu należności pieniężnych na konto bankowe Konsumenta jeżeli po uprzednim kontakcie z Klientem nie przekaże Sprzedającemu wymaganych danych do zrealizowania przelewu bankowego lub są one błędne, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak czy opóźnienie zwrotu.
 10. Prawo do zwrotu zamówionych towarów (odstąpienia od umowy) nie przysługuje konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ww. ustawy o prawach Konsumenta, w tym jeżeli zamówienie obejmuje:                                                                                                                                                                           - rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji  Konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub       dostarczone na jego specjalne zamówienie,                                                                                                                                                                                                     - rzeczy dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,                                                                                                                                           - rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 7

Odpowiedzialność Sprzedającego

 

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności i jest uprawniony do przerw w funkcjonowaniu sklepu internetowego pod adresem lampdom.pl świadczących usługi drogą elektroniczną z powodu modyfikacji, modernizacji, rozbudowy czy też konserwacji okresowych urządzeń informatycznych.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług świadczonych drogą elektroniczną jeśli to spowodowane było działaniem osób trzecich takich jak: operatorzy telekomunikacyjni, serwerownie czy też dostawcy łączy internetowych i energetycznych.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia czy przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego z przyczyn Klienta gdzie nastąpiło udostępnienie osobom trzecim a w szczególności danych "login czy też hasło" do "Konta Klienta" w sklepie internetowym.
 4. Klient ( Usługobiorca) nie może korzystając z funkcjonalności udostępnianych przez sklep, wprowadzać do sieci treści bezprawnych, w szczególności naruszających cudze dobra osobiste lub stanowiących niezamówioną informację handlową. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności materialnej z tytułu szkód powstałych przez działanie lub zaniechaniem Klienta, w szczególności przez korzystanie ze sklepu internetowego niezgodnie z obowiązujacymi przepisami prawa i regulaminem sklepu.
 5. Sprzedający z tytułu niewykonania umowy zawartej z Klientem ponosi odpowiedzialność w przypadku gdzie Klient jest Przedsiębiorcą i poniósł realne straty w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody przez Sprzedającego.
 6. Wszystkie zamówienia przyjęte do realizacji przez Sprzedającego przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 7. Warunkiem prawidłowego i pełnego korzystania z funkcjonalności oferowanych przez sklep internetowy www.lampdom.pl i świadczonych drogą elektroniczną usług konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:                                     - przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies,                                                                                                                         - dostęp do internetu,                                                                                                                                                                            - ważne i aktywne konto e-mail.
 8. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną należy przesyłać na podany przez Sprzedającego adres e-mail do kontaktu. Reklamacje będą rozpatrywane według kolejności otrzymania ich przez Sprzedającego.

§ 8

Dane osobowe i pliki "Cookies"

 

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych dobrowolnie przez Klienta a w ramach złożenia zamówienia przez Klienta i świadczenia usług drogą elektroniczną jest Sprzedający.
 2. Sprzedający - sklep internetowy ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Kliencie tylko do niezbędnego minimum wymaganego do realizacji zamówienia Klienta. Zbierane są informacje o Klientach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych towarów, rozliczanie transakcji i ewentualne subskrybowanie wiadomości (np. wysyłanie informacji o ofercie  Sprzedającego oraz materiałów promocyjnych) a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych na rzecz Klienta.
 3. Mając na celu ochronę danych osobowych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją strona sklepu internetowego zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024). Sprzedający zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 4. Sprzedający przetwarza dane osobowe jako administrator systemu informatycznego. Każdy z Klientów dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby Sprzedawcy.
 5. Sprzedający nie przekazuje, nie sprzedaje, nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom czy też instytucją z wyjątkiem zgody Klienta zgodnie z obowiązującym prawem lub na wniosek sądu, prokuratury, policji i innych uprawnionych do tego organów.
 6. Sprzedający stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klienta z serwisu strony sklepu internetowego, zapisywane są przez serwer na nośniku magnetycznym (dysku twardym) komputera końcowego - Klienta.
 7. Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność danego użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają one urządzenie Klienta i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji sklepu internetowego Sprzedającego. 
 8. Pliki cookies pozwalają zapamiętać wybory dokonane przez Klienta i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu Klienta do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.
 9. Pliki cookies pozwalają zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez Klienta podczas przeglądania witryny,  i umożliwiające ulepszanie działania oraz całej struktury serwisu. 
 10. Pliki cookies zapamiętują informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie Klientom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji. 
 11. Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies jak ich wyłączenia można uzyskać na stronach internetowych danego producenta/twórcy przeglądarki internetowej.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie sklepu internetowego Sprzedawcy pod adresem lampdom.pl
 2. Regulamin może ulec zmianie. W przypadku powstania zmian w Regulaminie, Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie wiadomości o zmianie Regulaminu przez Sprzedającego na stronie głównej sklepu internetowego. Klienci posiadający "Konto Klienta" zostaną również powiadomieni przez Sprzedającego za pomocą wiadomości e-mail na adres poczty Klienta, podanego przez niego wcześniej w formularzu rejestracyjnym.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory z podmiotem niebędącym konsumentem, mogące wynikać w zwiazku z realizacją, brakiem realizacji bądź wadliwa realizacją umowy zawartej ze Sprzedającym będa rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedającego.

 

 • Lampy i oświetlenie ABB
 • Lampy i oświetlenie AquaForm
 • Lampy i oświetlenie ARGON
 • Lampy i oświetlenie AUHILON
 • Lampy i oświetlenie AZZARDO
 • Lampy i oświetlenie BPM Lighting
 • Lampy i oświetlenie Dalen-Tech
 • Lampy i oświetlenie DOBAC
 • Lampy i oświetlenie Eseo
 • Lampy i oświetlenie Ideal Lux
 • Lampy i oświetlenie Jung
 • Lampy i oświetlenie KOLARZ
 • Lampy i oświetlenie LAMPDOM
 • Lampy i oświetlenie LIGHT PRESTIGE
 • Lampy i oświetlenie LIRIO by PHILIPS
 • Lampy i oświetlenie LUCIDE
 • Lampy i oświetlenie LUTEC
 • Lampy i oświetlenie Massive
 • Lampy i oświetlenie MAXLIGHT
 • Lampy i oświetlenie Nilsen
 • Lampy i oświetlenie ORLICKI
 • Lampy i oświetlenie PAULMANN
 • Lampy i oświetlenie PHILIPS
 • Lampy i oświetlenie PHILIPS HUE
 • Lampy i oświetlenie TRIO
 • Lampy i oświetlenie YAZADI
 • Lampy i oświetlenie ZUMA Line
Jesteśmy rzetelną firmą
zobacz certyfikat
Wspieramy szybkie
płatności internetowe
Jesteśmy firmą godną zaufania
zobacz certyfikat

Lampdom Rzeszów © 2024

Zdzislowicz.pl - Sklepy internetowe